Alaikäisten ja muiden vajaavaltaisten rahastomerkinnät

Suomen lain mukaan vajaavaltaisella (esim. alaikäinen) ei ole pääsääntöisesti oikeutta tehdä itse rahastomerkintöjä, vaan merkintä edellyttää edunvalvojan (yleensä vanhemmat) myötävaikutusta. Erikoissijoitusrahastojen osuuksien merkintään edunvalvoja tarvitsee rahastojen riskipitoisuudesta johtuen maistraatin luvan, jollei laissa toisin säädetä. Mitä jäljempänä on esitetty alaikäisestä, pätee myös muuhun vajaavaltaiseen.

Edunvalvojan tulee hakea lupa holhottavan varoilla tehtävään merkintään kotikunnan maistraatista. Lisätietoja menettelystä saa maistraatista. Maistraatin lupa on maksullinen. Alaikäisellä on kuitenkin oikeus määrätä siitä, minkä hän on vajaavaltaisuuden aikana omalla työllään ansainnut. Mikäli merkintään saadut rahat on alaikäisen omalla työllä ansaittuja, voidaan merkintä tehdä poikkeuksellisesti ilman maistraatin/huoltajan lupaa.

Huom. Kun vanhempi maksaa merkinnän omilla varoillaan ja merkintä tehdään alaikäisen lapsen nimiin, tilanne rinnastetaan rahalahjan antamiseen lapselle, minkä edunvalvoja ottaa vastaan alaikäisen puolesta. Maistraatin lupaa ja edunvalvojan sijaista ei tarvita.

Jos vanhempi lahjoittaa aiemmin merkitsemiään osuuksia lapselle, käytäntö on sama kuin vanhempien tai jonkun muun aikuisen varoilla alaikäisen nimiin lahjoituksena tehtävässä merkinnässä. Edunvalvoja toimii alaikäisen puolesta lahjan vastaanottajana.

Minimimerkintäsumma ei koske jo aiemmin merkittyjen rahasto-osuuksien lahjoittamista. Lahjoitettavien rahasto-osuuksien määrälle tai arvolle ei ole asetettu minimimäärää. Huomioithan myös lahjaverotusta koskevat säännökset, mikäli lahjan arvo ylittää verovapaan määrän.

Maistraatin palvelut: holhoustoimi

Maistraattien yhteystiedot

Lisätietoja alaikäisten merkinnöistä ja lahjoituksista saa myös meiltä PYN Fund Managementista.