Vastuullinen sijoittaminen

Katsomme vastuullisen toiminnan olevan edellytyksenä kestävälle arvonnousulle.

Kestävyysriskien huomioiminen ja palkkiopolitiikan yhdenmukaisuus

Otamme vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja kestävyystekijät huomioon osana sijoitustoimintaa, jolloin voimme vaikuttaa positiivisesti sijoitusten pitkän aikavälin tuottopotentiaaliin. Kestävyystekijöillä tarkoitamme ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaa. Katsomme vastuullisen toiminnan olevan edellytyksenä kestävälle arvonnousulle ja siten tärkeä tekijä tavoitellessamme parasta mahdollista sijoitustuottoa.

Kestävyysriskit huomioimme sijoituspäätöksiä tehdessä sisäisen tarkastuslistan ja prosessin mukaisesti. Yleisesti saatavilla olevaa ESG-dataa on kohdemaastamme Vietnamista vain vähän, joten analyytikoillamme on keskeinen rooli tiedon keräämisessä. PYN Elite sisällyttää kohdeyhtiöiden arviointiin tuottopotentiaalin lisäksi myös vastuullisuusnäkökulman. Tämä tarkoittaa yhtiön hallinnon, toiminnan ja tuotteiden vaikutuksia ympäristöön, sekä kohdeyhtiön tapaa hoitaa sosiaalisia ja yhteiskunnallisia vastuita. PYN Elite on ottanut kestävyystavoitteet huomioon myös palkkiopolitiikassaan, eikä palkitseminen yksittäistapauksessa koskaan voi perustua esimerkiksi kestävän kehityksen vastaisiin toimiin.

Pääasiallisten haitallisten vaikutusten (PAI) huomioiminen

PYN Elite -rahasto kuuluu SFDR artikla 6:n mukaiseksi toimijaksi. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei aktiivisesti edistä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai näiden yhdistelmiä, kuten SFDR artikla 8:n mukaiset rahastot.

PYN Elite on luokiteltu SFDR:n 4 artiklan 1 kohdan (b) alakohdan mukaiseksi toimijaksi, joka ei ota huomioon sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin. Rahaston tämänhetkisen pääkohdemarkkinan Vietnamin pörssiyhtiöistä ei ole nyt saatavilla riittävästi luotettavaa tietoa koskien SFDR:n ja sen pohjalta annetun teknisen sääntelystandardin edellyttämiä raportointimittareita. Tämän takia pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioon ottaminen Rahaston sijoituspäätöksissä on nykyisen sääntelyn ja Vietnamin kehitysasteen valossa näkemyksemme mukaan tällä hetkellä käytännössä mahdotonta.