Käyttöehdot

 

PYN FUND MANAGEMENT OY:N VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

Tutustu huolellisesti näihin käyttöehtoihin ennen kuin käytät verkkosivustoa. Vieraillessasi PYN Fund Management Oy:n verkkosivustolla hyväksyt käyttöehdot. Näiden yleisten käyttöehtojen lisäksi sinun on tutustuttava myös muihin verkkosivustolla esitettyihin ehtoihin.

PYN Fund Management Oy:llä on oikeus yksipuolisesti ja asiasta erikseen ilmoittamatta muuttaa näitä ehtoja ja verkkosivustoa.

1. PALVELUNTARJOAJA

PYN Fund Management Oy (jäljempänä ”PYN”) on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014, muutoksineen) mukainen vaihtoehtorahastojen hoitaja. Lisätietoa PYN:stä ja sen hallinnoimasta PYN Elite Erikoissijoitusrahastosta (jäljempänä ”PYN Elite” tai ”rahasto”) on saatavilla osoitteesta www.pyn.fi.

2. ANNETTAVAT TIEDOT

Tämä verkkosivusto sisältää yleistä tietoa PYN:stä ja PYN Elitestä, eikä ole täydellinen kuvaus rahastosta tai siihen liittyvistä riskeistä. Kaikki sivustolla esitetyt tiedot ja materiaali on julkaistu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa, ellei toisin ole erikseen ja nimenomaisesti ilmoitettu.

PYN Eliteä koskevat tiedot on kuvattu rahastoa koskevissa materiaaleissa, kuten rahastoesitteessä ja säännöissä.

3. VASTUUNRAJOITUS

PYN ei takaa verkkosivustolla esitettyjen tietojen ja materiaalin oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa esitettyjen tietojen tai materiaalin virheellisyydestä tai puuttellisuudesta. Verkkosivustolla esitetyt tiedot ja materiaali on PYN:n parhaan käsityksen mukaan totuudenmukaista ja oikeaa julkaisuhetkellä.

PYN ei vastaa mistään taloudellisista ta muista, välittömistä tai välillisistä, vahingoista, jotka voivat aiheutua sivustolla esitetyistä tiedoista tai materiaalista tai sivuston palveluista tai niissä esiintyvistä puutteista. Sivustolla esitetty materiaali ei muodosta sijoitusneuvontaa, kehotusta, suositusta tai sitovaa tarjousta ostaa tai myydä rahasto-osuuksia, muita arvopapereita, osallistua sijoitustoimintaan tai muihin palveluihin. Sijoittaja tekee sijoituspäätöksensä itsenäisesti perustuen omiin arvioihinsa sekä selvityksiinsä ja sijoittajan on kysyttävä neuvoa omilta neuvonantajiltaan muodostaessaan käsitystään rahastosta ja siihen liittyvistä oikeudellisista, verotuksellisista tai rahoitusta koskevista seikoista. Sijoittaja kantaa omalla vastuullaan sijoitukseen liittyvät riskit.

Merkintäilmoitukset PYN Eliteen on tehtävä vain PYN Eliten voimassa olevan rahastoesitteen, avaintietoasiakirjan ja sääntöjen sekä tuoreimman tarkastetun vuosikertomuksen ja/tai puolivuosikatsauksen tietojen perusteella. Kaikkea PYN Eliteen liittyvää materiaalia on luettava yhdessä niiden tietojen kanssa, jotka sisältyvät yksittäisiin rahastoesitteisiin, jotka ovat saatavilla verkkosivustolta.

PYN ei vastaa sivustolla mahdollisesti olevista kolmannen tahon tuottamista tai julkaisemista materiaaleista tai tiedoista. Sivustolla esiintyvät linkit kolmannen tahon sivustoille tai tietoihin ovat tarkoitettu ainostaan lisäinformaatioksi.

4. VERKKOSIVUSTON KÄYTETTÄVYYS

Verkkosivuston sisältö toimitetaan sellaisena kuin se kulloinkin on. PYN voi ilman ennakkovaroitusta tehdä sivustoon ja sen sisältöön ja toimintoihin päivityksiä tai muutoksia parhaaksi katsomallaan tavalla. Sivustoa pyritään ylläpitämään, jotta se olisi käytössä ympärivuorokautisesti, mutta PYN ei takaa verkkosivuston ja sen palvelujen täysin häiriötöntä toimintaa kaikkina aikoina. Esimerkiksi huollot ja päivitykset, joita tehdään verkkosivuston kehittämiseksi ja parantamiseksi, voivat aiheuttaa tilapäisiä häiriöitä verkkosivuston käytettävyydessä. PYN:llä on myös oikeus päivittää tai sulkea verkkosivusto milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

PYN ei vastaa mistään verkkosivuston käyttökatkoista, verkkosivustoon tehdyistä muutoksista, tiedonsiirto- tai yhteysongelmista tai yhteysviiveistä aiheutuvista suorista tai epäsuorista vahingoista.

5. SIJOITUSTOIMINNAN RISKIT

PYN Elite sijoittaa keskitetysti Aasian alueella sijaitseviin markkina-arvoltaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Tällaisten yhtiöiden osakkeiden hinnat voivat vaihdella huomattavasti ja niiden likviditeetti voi olla paljon heikompi verrattuna suurten yhtiöiden osakkeiden hintoihin tai likviditeettiin. Näin ollen rahastoa on pidettävä korkeariskisenä sijoituksena. Sijoituksen arvo voi joko nousta tai laskea, ja sen vuoksi sijoittajat saattavat menettää osittain tai kokonaan sijoitusrahastoon sijoittamansa varat.

Rahasto voidaan sulkea tai lunastukset ja merkinnät keskeyttää rahaston sääntöjen mukaisesti. PYN Elite tai PYN ei takaa palvelun saatavuutta. PYN Elite ja PYN eivät vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata oheiseen informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä.

6. IMMATERIAALIOIKEUDET

Kaikki sivustolla esitetty sisältö, materiaali, toiminnallisuudet, tavaramerkit ja tunnukset ovat PYN:n tai lisenssinantajien omaisuutta ja näitä suojaavat tekijänoikeutta, tavaramerkkejä, tietokantaoikeutta ja muita immateriaalioikeuksia sääntelevät lait. Kaikki oikeudet pidätetään.

7. EVÄSTEET

Verkkosivustolla käytetään PYN:n omia evästeitä sekä kolmansien osapuolten evästeitä. Evästeitä käytetään parantamaan kävijöiden kokemuksia, muistamaan kävijän asetukset ja esittämään kävijälle henkilökohtaista sisältöä verkkosivuillamme. Evästeiden hyväksymättä jättäminen voi heikentää sivuston toiminnallisuutta ja käyttäjäkokemustasi. Lisää evästeastuksista ja evästeiden käytöstä osoitteesta www.pyn.fi.

8. YLIVOIMAINEN ESTE

PYN ei vastaa ylivoimaisesta esteestä aiheutuvasta vahingosta. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi viranomaisen toimenpidettä, terrori-iskua, sotaa, kyberhyökkäystä tai niiden uhkaa, työtaistelutoimea, yleisen sähkö- tai tietoliikenneverkon häiriötä taikka käyttökatkosta, häiriötä postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedon siirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä taikka muuta syytä, joka kohtuuttomasti vaikeuttaa PYN:n toimintaa ja johon PYN ei voi vaikuttaa.

9. ALUEELLISET RAJOITUKSET PALVELUN TARJONNASSA

Nämä sivut on tarkoitettu Suomessa pysyvästi asuville henkilöille ja Suomeen rekisteröidyille yhteisöille. Sivustoa tai PYN:n hallinnoimia rahastoja ei ole tarkoitettu muille tahoille, ellei erikseen ole muuta sovittu tai ilmoitettu. Erityisesti Yhdysvalloissa asuvat sijoittajat eivät voi sijoittaa PYN Eliteen eikä PYN Eliteä voida markkinoida, tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Yhdysvaltojen kansalaisille, Yhdysvaltalaisille yhtiöille tai niiden lukuun.

PYN:llä on erikseen oikeus väliaikaisesti tai pysyvästi estää sivustolle pääsy yhdeltä tai useammalta Suomen ulkopuoliselta alueelta.

10. SOVELLETTAVA LAKI JA VALVONTAVIRANOMAINEN

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia riippumatta siitä, missä maassa verkkosivustoa käytetään.

Mikäli näiden ehtojen eri kieliversioiden välillä on ristiriitaa, sovelletaan suomenkielisen version käyttöehtoja.

PYN:n toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6,
00101 Helsinki
Puhelin: 09 183 51
www.finanssivalvonta.fi