Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

PYN Fund Management Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste 24.5.2018

Tällä tietosuojaselosteella täytetään EU:n tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklojen mukainen informointivelvollisuus rekisteröidyille asiakkaille.

Rekisterinpitäjä

PYN Fund Management Oy (jäljempänä ”PYN”)
Osoite: PL 139, 00101 Helsinki (Mannerheiminaukio 1 E)
Puhelin: 09-270 70 400
Kotisivu: www.pyn.fi
Yhteyshenkilö: Eino Laitinen
Sähköposti: if.ny1566629980p@ofn1566629980i1566629980

Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Asiakas- ja markkinointirekisteri.

Rekisterin julkisuus

Rekisterin tiedot eivät ole julkisia.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakaspalvelu, viestinnän ja asiakassuhteen hoitaminen sekä myynti ja markkinointi, myös suoramarkkinointi, mielipide- tai markkinatutkimus tai muu osoitteellinen lähetys sekä liiketoiminnan kehittäminen. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyltä itseltään saatuun suostumukseen tai kun kyse on suoramarkkinoinnista, henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukaiseen rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun toteuttaa suoramarkkinointitoimintaa. PYN Fund Management Oy ei käytä henkilötietoja automaattisessa päätöksenteossa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri saattaa sisältää tietoja PYN:in asiakkaista ja viestintä- ja markkinointimateriaalin vastaanottajista: henkilön etu- ja sukunimi, yhteisön nimi, sähköpostiosoite ja asiakkuuteen ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot, palvelun käyttöä koskevat tiedot, luvat ja suostumukset sekä mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä saa tiedot pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään suoraan tai rekisterinpitäjän verkkosivujen kautta. Lisäksi tietoja viestinnän toteutumisesta voidaan kerätä evästeiden sekä muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen luovuttaminen kolmansiin maihin

Tietoja luovutetaan lainsäädännön ja viranomaisten (esimerkiksi Finanssivalvonta) määräysten edellyttämissä tilanteissa. Tietoja ei luovuteta sivullisille kuin rekisteröidyn itsensä suostumuksella.

Rekisterinpitäjä käyttää viestinnässään laajasti käytettyä ja luotettavana pidettyä yhdysvaltalaista MailChimp-sähköpostipalvelua, josta johtuen henkilötietoja luovutetaan Euroopan Unionin ulkopuolelle. MailChimp noudattaa omalta osaltaan Yhdysvaltojen ja EU:n välistä Privacy Shield -kehystä sekä EU:n tietosuoja-asetusta. Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt, että antamasi tiedot siirretään MailChimpin palveluun. MailChimp-palvelun kautta pystymme myös seuraamaan uutiskirjeiden saavuttavuutta vastaanottajien avatessa uutiskirjesähköposteja. Lisätietoja MailChimpin tietosuojasta: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen suojaaminen on osa PYN:in tietosuojaa ja riskienhallintaa. Rekisterinpitäjän käytössä ovat asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: PYN Fund Management Oy, PL 139, 00101 Helsinki tai if.ny1566629980p@ofn1566629980i1566629980.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava rekisteröidyn osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia. Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteriin tallennettavien informointi

Tietosuojaseloste on saatavilla rekisterinpitäjältä sekä rekisterinpitäjän internetsivuilta.

Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Asiakastietoja säilytetään asiakastietojärjestelmässä 5 vuotta asiakkuuden päättymisestä. Markkinointitietoja henkilöistä, jotka eivät ole asiakkaita, säilytetään niin kauan kuin henkilö ei ole kieltänyt tai peruuttanut suostumustaan suoramarkkinointiin ja aktiivisia markkinointitoimia tehdään.  PYN poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot myös, jos rekisteröity itse lakiin perustuen vaatii poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää PYN Fund Management Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 24.5.2018.